RESOLUCIÓ de 23 de març de 2021, de la directora general de Personal Docent, per la qual es nomenen els òrgans de selecció que han de jutjar els procediments selectius d’ingrés i el procediment per a l’adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’escoles oficials d’idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d’Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional, convocats per l’Ordre 22/2020, de 23 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

 

 

LLISTATS:

Cos de professors d’Ensenyament Secundari:

http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/2020-cos-de-professors-d-ensenyament-secundari

Cos de professors d’Escoles Oficials d’Idiomes:

http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/2020-cos-de-professors-d-escoles-oficials-d-idiomes

Cos de professors de Música i Arts Escèniques

http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/2020-cos-de-professors-de-musica-i-arts-esceniques

Cos de professors d’Arts Plàstiques i Disseny

http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/2020-cos-de-professors-d-arts-plastiques-i-disseny

Cos de professors tècnics de Formació Professional

http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/2020-cos-de-professors-tecnics-de-formacio-professional

 

Termini de 5 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació per a manifestar les causes de dispensa o l’abstenció.

http://www.dogv.gva.es/datos/2021/03/29/pdf/2021_3118.pdf