PLA DE CONTINGÈNCIA PEL QUAL S’ESTABLEIXEN LES MESURES DE PREVENCIÓ
DAVANT EL CORONAVIRUS (COVID-19) PER A L’ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT
DE LES PROVES SELECTIVES PER ALS COSSOS DOCENTS CONVOCADES PER LA
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

PLAN

Actualment, la Direcció General de Personal Docent està executant els processos
selectius derivats del Decret 268/2019, de 20 de desembre, del Consell, d’aprovació de
l’oferta d’ocupació pública de personal docent no universitari per al 2019.
L’Ordre 22/2020, de 23 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport,
convoca el procediment selectiu d’ingrés, i el procediment per a l’adquisició de noves
especialitats en els cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, professors
d’escoles oficials d’idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d’Arts
Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional.
La Direcció General de Personal Docent és la responsable de l’organització i gestió dels
processos selectius d’ingrés en els cossos docents de la Generalitat Valenciana i de
prestar el suport tècnic i administratiu que precisen els òrgans tècnics de selecció a través
de les corresponents unitats administratives. Per tant, aquesta Direcció General es l’òrgan
gestor dels processos selectius al qual se li atribueix la planificació, coordinació
organització i gestió d’aquests.
La suma total de llocs oferits és de 3.542 i el nombre de sol·licituds per a participar en els
processos selectius ja convocats supera les 24.000 una vegada finalitzat el termini de
presentació d’instàncies.
La tasca d’elaborar les diferents proves que han de realitzar les persones opositores i la de
procedir-ne a la correcció, així com la de valorar els mèrits al·legats per aquelles persones
que hagen superat la fase d’oposició, correspon a les comissions de selecció i als
tribunals, la qual cosa requereix la designació d’unes 2.500 persones funcionàries docents
de carrera per a la constitució d’aquests òrgans.
Així doncs, tenint en compte la situació sanitària derivada de la pandèmia de la COVID-19,
és procedent elaborar un pla de contingència específic per determinar les condicions de
seguretat per a la salut de les persones opositores i la d’aquelles persones que intervenen
en la logística necessària per a la realització de les diferents proves de l’oposició.
Cal tindre en compte que les proves es realitzaran en aproximadament 190 seus diferents i
que aquestes seus són centres docents que ja disposen d’un Pla de Contingència. El
contingut del Pla de Contingència de cada centre serà la referència general per al disseny
de les actuacions del procés selectiu que es desenvolupen en cada seu. Així doncs, les
mesures relatives als accessos, l’ús dels lavabos, l’aforament i l’organització general de les
actuacions que es desenvolupen en la seu seran les establides en el Pla de Contingència
de cada centre, que s’han de complementar amb les previsions específiques que
s’indiquen en aquest document.
Les indicacions complementàries del Pla que s’estableixen en aquest document pretenen
donar a conéixer la informació tècnica i organitzativa sobre les mesures de prevenció i
control de la infecció davant l’exposició al CORONAVIRUS (COVID-19) abans, durant i a la
finalització de la realització de les proves corresponents als procediments selectius als
cossos docents convocats per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, tot d’acord amb
les recomanacions de les autoritats sanitàries en el moment de la redacció.

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos.
Privacidad