Consulta les darreres instruccions.

 

23/02/2021.
Calendari aplicació LOMLOE

Calendari aplicació LOMLOE

 

 Criteris Generals per a les proves selectives d’oposicions 2020 (Estarà actiu un cop publicat)

–> Normativa que regulen les Oposicions

Resolució de la directora general de Personal Docent de 29 de novembre de 2021 per la qual es convoquen les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors d’escoles oficials d’idiomes i de mestres a les Illes Balears.

Modificació de la Resolució de 29 de novembre

 

LOMLOE

LOE amb modificacions de la LOMLOE

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

 

Instruccions curs 2021-22

Instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres docents públics de segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària per al curs 2021-2022

 

Normativa Educació Infantil 

Reial Decret 1630/2006, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen els ensenyaments mínims del segon cicle d’Educació infantil.

Decret 71/2008, de 27 de juny, pel qual s’estableix el currículum de l’educació infantil a les Illes Balears.

Annex del Decret 71/2008, de 27 de juny, pel qual s’estableix el currículum de l’educació infantil a les Illes Balears.

Instruccions de la Direcció General d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives sobre l’ensenyament de la llengua estrangeraal segon cicle de l’educació infantil.

Ordre ECI/734/2008, de 5 de març, d’avaluació en Educació infantil.

Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, de 2 de febrer de 2009, sobre l’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat d’educació infantil a les Illes Balears.

Resolució de la directora general d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives mitjançant la qual s’estableixen els models dels documents oficials d’avaluació de les etapes d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat a les Illes Balears.

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 26 d’abril de 2017 per la qual s’aproven les instruccions que regulen el procediment per autoritzar la permanència durant un curs més a l’etapa d’educació infantil per als alumnes amb necessitats educatives especials.

Resolució del conseller d’Educació i Cultura de dia 18 de maig sobre la informació als pares separats o divorciats en relació al progrés d’aprenentatge i integració socioeducativa dels seus fills.

 

Normativa Educació Primària

Ordre del Conseller d’Educació i Universitat de 23 de maig de 2016 per la qual es modifica l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de dia 21 de juliol de 2014 per la qual es desplega el currículum de l’educació primària a les Illes Balears (BOIB 24/5/2016 núm. 65).

Decret 28/2016 de 20 de maig, pel qual es modifica el Decret 32/2014, de 18 de juliol, pel qual s’estableix el currículum de l’educació primària a les Illes Balears (BOIB 21/5/2016 núm. 64).

Decret 32/2014 de 18 de juliol, pel qual s’estableix el currículum de l’educació primària a les Illes Balears (BOIB 18/7/2014 núm. 97).

Orientacions per a l’elaboració de la concreció curricular i de les programacions didàctiques. DGAOIE (20/11/2009).

Decret 45/2016, de 22 de juliol, per al desenvolupament de la competència comunicativa en llengües estrangeres als centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears

Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 23 de maig de 2016 per la qual es modifica l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 6 de març de 2015 sobre l’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes de l’educació primària a les Illes Balears (BOIB 24/5/2016 núm. 65).

Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 6 de març de 2015 sobre l’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes de l’educació primària a les Illes Balears (BOIB 17/3/2015 núm. 37)

Instruccions de la Direcció General d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives sobre l’elaboració de l’informe d’aprenentatge en finalitzar l’etapa d’educació primària (BOIB 29/9/2009 núm. 1).

 

Normativa Educació Secundària

Decret 29/2016 de 20 de maig, pel qual es modifica el Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB 21/5/2016 núm. 64).

Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB 16/5/2015 núm. 73).

Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 23 de maig de 2016 per la qual es modifica l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 20 de maig de 2015 per la qual es desplega el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB 24/5/2016 núm. 65).

Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 20 de maig per la qual es desplega el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB 21/5/2015 núm. 76).

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 13 de novembre de 2019 per la qual s’aproven les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears per al curs 2019-2020 (BOIB 16/11/2019 núm.156).

Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 30 de juliol de 2010, per la qual es modifica l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 22 de desembre de 2008, sobre l’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat d’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB 21/8/2010 núm. 123).

Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 22 de desembre de 2008, sobre l’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat d’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB 3/1/2009 núm. 2).

 

Documentació associada

 

 

Per més informació sobre Normativa, click aquí.

 

 

 

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos.
Privacidad