Ordre de 23 de novembre de 2020, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d’ingrés, i de procediment per a l’adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d’ensenyament secundari, professors d’escoles oficials d’idiomes, professors de música i arts escèniques, professors d’arts plàstiques i disseny i professors tècnics de formació professional.

Enllaç a la Guia